logo-tarh-png
دسته بندی ها
سبد خرید خالیست

دانلود لوگو بیمه دانا با کیفیت بالا

ایرانیمحصول
RGB مد رنگی
PNG,JPG فرمت
300 DPI رزولوشن

دانلود لوگو بیمه دانا با کیفیت بالا

بیمـه دانـا در بیسـت و دوم خـرداد مـاه سـال 1353 بـا مشـارکت بیمـه Union Commercial انگلیـس بصـورت شــرکت ســهامی عــام بــا ســرمایه بخــش خصوصــی تأســیس شــد. ایــن شــرکت پــس از 5 ســال فعالیــت در قالب بخش خصوصی در تیرماه 1358 براساس مصوبه شوراي انقلاب و دولت موقت به همراه 12 شرکت بیمه خصوصی ملی اعلام شد .

در آذرمـاه سـال 1367 بـه موجـب « قانـون نحـوه اداره امـور شـرکت هاي بیمـه » شـرکت هاي بیمـه ملـی شـده ( آریـا، امیـد، پـارس، توانـا، تهـران، حافـظ، سـاختمان و کار، شـرق، ملـی) در شـرکت سـهامی بیمـه دانـا ادغـام و بـه موجـب همیـن قانـون مقـرر شـد ایـن شـرکت ضمـن بررسـی حسـاب ها و تسـویه دیـون دولــت و ســهامداران شــرکت هاي ادغامــی، بــه عنــوان یــک شــرکت بیمــه تخصصــی در رشــته بیمه هــاي اشخاص شروع به فعالیت نماید.

دانلود لوگو بیمه دانا با کیفیت بالا PNG

دانلود لوگو بیمه دانا با کیفیت بالا PNG

اشتراک گذاری
محصولات مرتبط